Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Anabella Kuntokeskus (myöhemmin ”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 2757087-1
Osoite: Kuninkaantu 22, 33210 Tampere
Sähköposti: info@anabella.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Rekisterinpitäjän kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla. Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja, joka perustuu henkilötietolakiin. Tämä seloste on tullut voimaan 6.6.2022, ja se täyttää informointivelvoitteen. Seloste on päivitetty 25.5.2024.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Midia Burhan, sähköposti midia@anabella.fi, puhelin +358 45 2100 527.

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Rekisterinpitäjän kuntokeskuksen toimintaan liittyvien asiakkaiden sekä tämän toiminnan edellyttämässä markkinoinnissa sekä sidosryhmäsuhteissa käsiteltävien henkilöiden (”Rekisteröidyt”) tietoja koskevaa sekä näistä koostuvaa Henkilörekisteriä. Tietoja säilytetään taloushallinto-ohjelma Netvisorissa, rekisterin ylläpitäjän Excel-tiedostoissa sekä Mailchimp-uutiskirjeohjelmassa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen (laskutus, tiedotus, markkinointi). Henkilötietoja käytetään ainoastaan edellä mainittuihin, eikä niitä luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Rekisteröidyn antama suostumus asiakassuhteen alkaessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

7. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista tai ettei rekisterissämme ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö tatjana.katto@homeros.fii-sähköpostiosoitteeseen. Henkilö, joka haluaa tarkistaa itseään ja/tai yritystään koskevat tiedot, on esitettävä pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Näin voimme olla varmoja, että kyseessä on varmasti oikea henkilö. Tarvittaessa Rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja Rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tietoja luovutetaan rekisteristä Rekisteröidylle vain henkilökohtaisesti henkilöllisyys todentaen.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Meillä saattaa olla rekisterinpitäjänä lakisääteinen tai muu velvollisuus ja oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Taloushallintoon liittyvän rekisterin pitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto (kirjanpitolaki, luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Siksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja koskevaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisterinpitäjä huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai Rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos Rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvovana viranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle.

8. Tietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät ainoastaan yrityksen omistaja, tiedottaja, tilitoimisto JPond Oy sekä verkkokaupan ylläpitäjä Enkora Oy Ltd. Lisätietoa näistä linkeistä:
https://jpond.fi/
https://www.triuvare.fi/
https://enkora.fi/

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeus tietojen siirrossa on Visma-konsernin Netvisor-niminen taloushallinnon palvelu sekä sähköpostien lähetysohjelma Mailchimp, joissa rekisteritietoja saatetaan säilyttää tämän kansainvälisen yhtiön jossakin muussa maassa kuin Suomessa. Heidän tietosuojaselosteisiin voi tutustua näistä linkeistä:
https://community.vismasolutions.com/community/tietosuoja
https://mailchimp.com/legal/privacy/

10. Evästeiden ja selailun seuranta

Verkkosivustomme käyttää Google Analytics -evästeitä. Ne sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.

Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB
https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=fi

11. Rekisterin suojaus

Rekisteritiedot säilytetään vain sähköisessä muodossa Netvisor- ja Mailchimp-palveluissa. Ainoastaan Anabella Kuntokeskuksen valtuuttamilla henkilöillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokainen käyttäjä on vaitiolovelvollinen.

12. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Rekisterinpitäjä voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Suosittelemme, että Rekisteröidyt käyvät tutustumassa tietosuojakäytäntöön säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

 

 

 

7 + 12 =