Palveluehdot | Anabella Kuntokeskus

Yleistä

Harjoittelu kuntokeskuksessa tapahtuu aina asiakkaan omalla vastuulla, ja hän sitoutuu noudattamaan kuntokeskuksen voimassa olevia sääntöjä.

Terveys ja turvallisuus

 • Turvallisuus ja terveys ovat ensisijaisen tärkeitä. Asiakas sitoutuu kantamaan itse vastuun siitä, että hänen oma terveydentilansa ei aiheuta terveysriskiä kuntosaliharjoittelussa.
 • Kuntokeskuksella on oikeus kieltäytyä tuottamasta jo maksettuja palveluita, jos on ilmeistä, että asiakas rikkoo turvallisuussääntöjä.
 • Kuntokeskuksella on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, mikäli hänen työntekijänsä tai asiakkaan turvallisuus jostakin syystä vaarantuu.
 • Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena.

Hinnat ja maksaminen

 • Kuntosalin jäsenyydet, määräaikaiset salikortit ja muut kulkuoikeudet, valmennukset ja personal trainerin palvelut maksetaan verkkokaupassa tai aulan asiakaspalvelun kassalla. Hinnat löytyvät aina myös osoitteista Anabella.fi/hinnasto-kuntosali ja Anabella.fi/kuntosalipalvelut.
 • Anabella Kuntokeskus käsittelee vastuullisesti asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee laskutukseen ja asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla.
 • Kuntosalin hintoihin sisältyy 10 % arvonlisävero. Kuntosalivalmentajan ja personal trainerin palveluihin sisältyy 24 prosentin arvonlisävero.

Jäsenyydet

 • Kuntosalin jäsenyys tulee ottaa käyttöön viikon sisään ostohetkestä. Asiakas saa seuraavasta kuukaudesta laskun automaattisesti sähköpostiinsa kaksi viikkoa ennen eräpäivää.
 • Asiakas voi irtisanoa jäsenyytensä koska tahansa, irtisanomisaika on yksi kuukausi (1 kk).

Personal trainer -sopimus

 • PT-sopimus syntyy, kun asiakas ostaa palvelun verkkokaupasta ja kassalta. Sopimukseen sisältyy tuotteen sisältämät palvelut Anabella Kuntokeskuksen tiloissa ja välineillä. Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset muut kustannukset, kuten esimerkiksi tila- ja välinevuokran.
 • Asiakkaalla tulee olla PT-palvelun lisäksi voimassa oleva kausikortti tai kertamaksu Anabella Kuntokeskuksen tiloissa tapahtuvaa valmennusta varten.
 • Palvelun sisällön suunnittelu tapahtuu palvelun aikana asiakkaan ja personal trainerin kesken.
 • Anabella Kuntokeskus pidättää itsellään oikeuden määrätä asiakkaalle uuden personal trainerin, jos sovittu personal trainer ei ole käytettävissä.

Tapaamisaikojen muutokset

 • Asiakkaan tulee peruuttaa tai siirtää tapaaminen esteen sattuessa vähintään 48 tuntia aikaisemmin. Muutoin tapaaminen katsotaan käytetyksi. Maksuvelvoitteesta vapautuu varausajan päättymisen jälkeen vain esittämällä pätevän todistuksen (esim. lääkärintodistus) esteestään palvelun käyttämiseen.
 • Aikoja ei peruta, vaan ne siirretään toiseen ajankohtaan esimerkiksi sairaustapauksissa. Ryhmiin ilmoittautumiset ovat sitovia: ajasta on maksettava, vaikka osallistuminen jäisi väliin.
 • Mikäli asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen, hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta.
 • Mikäli personal trainer on estynyt saapumasta tapaamiseen, on hänen ilmoitettava peruutuksesta asiakkaalle viimeistään sovitun harjoittelutapaamisen aamuna.

Sopimuksen jäädyttäminen

 • PT-sopimus voidaan jäädyttää ennalta määritellyksi ajanjaksoksi, kuitenkin enintään vuodeksi, sairauden, vamman, raskauden tai asevelvollisuuden suorittamisen johdosta. Jäädytyksen tulee olla kestoltaan vähintään neljä (4) viikkoa.
 • Jäädytyksen aikana asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy eikä kuntokeskuksella ole velvollisuutta tuottaa asiakkaalle PT-palveluita. Aikaisemmin veloitettuja maksuja ei palauteta, vaan ne luetaan tulevien maksujen hyväksi. PT-sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä jäädytysjaksoa vastaavan ajan.
 • PT-sopimuksen jäädyttämisestä tulee sopia kanssa etukäteen kirjallisesti, paitsi tapaturman tai äkillisen sairastapauksen johdosta, jolloin siitä tulee sopia heti, kun se on kohtuudella odotettavissa mahdollista.
 • Jäädyttämiseen vaaditaan lääkärintodistus tai virallinen todistus asevelvollisuuden suorittamisesta. Kuntokeskus vahvistaa myöntämänsä jäädytyksen kirjallisesti.

Asiakkuuden purkaminen

 • Asiakkaalla on oikeus purkaa PT-sopimus välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden, mikäli PT-sopimuksen jäädyttäminen ei olisi kyseisessä tilanteessa perusteltua.
 • Asiakkaan tulee toimittaa toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, purkuperusteesta.
 • Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa PT-sopimus välittömästi myös silloin, jos jompikumpi osapuoli  olennaisesti rikkoo PT-sopimusta.

_____________________

Saatavien perintä

 • Laskulla maksettaessa kuntokeskuksen tulee lähettää asiakkaalle lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, kuntokeskus lähettää asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä.
 • Jos laskua ei edelleenkään makseta, asiakas saa toisen muistutuslaskun neljätoista (14) päivää edellisen laskun lähettämisestä. Muistutuksista aiheutuvat kulut peritään asiakkaalta.
 • Jos laskua ei viimeisen muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään kuntokeskuksella on oikeus keskeyttää sopimus maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi.
  Keskeytyksestä huolimatta asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan.
 • Kuntokeskuksella on oikeus periä asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

_____________________

Kysy lisää:
info@anabella.fi tai 045 2100 527